Mặt bích HDPE - PN10

- Bích nhựa HDPE dùng để đấu nối ống với ống hoặc ống và thiết bị

- Bích nhựa HDPE được đấu nối bằng phương pháp hàn đối đầu với ống

- Bích nhựa HDPE phù hợp với các tiêu chuẩn ống nhựa HDPE hiện hành tại Việt Nam

Mặt bích HDPE - PN10

Bích nhựa HDPE 800mm - PN10
Bích nhựa HDPE 710mm - PN10
Bích nhựa HDPE 630mm - PN10
Bích nhựa HDPE 560mm - PN10
Bích nhựa HDPE 500mm - PN10
Bích nhựa HDPE 450mm - PN10
Bích nhựa HDPE 400mm - PN10
Bích nhựa HDPE 355mm - PN10
Bích nhựa HDPE 315mm - PN10
Bích nhựa HDPE 280mm - PN10
Bích nhựa HDPE 250mm - PN10
Bích nhựa HDPE 225mm - PN10
Bích nhựa HDPE 200mm - PN10
Bích nhựa HDPE 180mm - PN10
Bích nhựa HDPE 160mm - PN10
Bích nhựa HDPE 140mm - PN10
Bích nhựa HDPE 125mm - PN10
Bích nhựa HDPE 110mm - PN10
Bích nhựa HDPE 90mm - PN10
Bích nhựa HDPE 75mm - PN10
Bích nhựa HDPE 63mm(PN10)