Nối một đầu bích

Nối một đầu bích

Nối một đầu bích 110
Nối một đầu bích 90
Nối một đầu bích 75
Nối một đầu bích 63
Nối một đầu bích 50