Nối ren đồng (hàn)

Nối ren đồng (hàn)

Nối ren ngoài ren đồng 25x3/4 (hàn)
Nối ren trong ren đồng 25x3/4 (Hàn)