Sản phẩm

Sản phẩm

Nối giảm HDPE 110mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 225mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 200mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 160mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 250mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 160mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 140mm PN10
Tê giảm HDPE 225mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 200mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 180mm - 140mm PN10
Tê giảm HDPE 180mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 125mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 160mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 125mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 140mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 125mm - 110mm PN10
Tê giảm HDPE 125mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 110mm - 90mm PN10
Tê giảm HDPE 110mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 90mm - 75mm PN10
Tê giảm HDPE 90mm - 63mm PN10
Nút bịt HDPE 800mm - PN10
Nút bịt HDPE 710mm - PN10
Nút bịt HDPE 630mm - PN10
Nút bịt HDPE 560mm - PN10
Nút bịt HDPE 500mm - PN10
Nút bịt HDPE 450mm - PN10
Nút bịt HDPE 400mm - PN10
Nút bịt HDPE 355mm - PN10
Nút bịt HDPE 315mm - PN10
Nút bịt HDPE 280mm - PN10
Nút bịt HDPE 250mm - PN10
Nút bịt HDPE 225mm - PN10